Archív 2023 – Rajec

Slovo, ktoré sa môže stať zbraňou.

(Diskusia pozvaných hostí Aktívny PARK Rajec v spomienkový deň holokaustu a rasového násilia 8.9.2023)

Čo znamená pre teba slovo? 

„Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“, 

„Slovo ako nástroj dobra a zla, slovo = vypovedaná myšlienka“.

V diskusii sme privítali ThLic. Mgr. Mareka Muchu, a Jakuba Betinského, MA, MPhil. Rodáci z Rajca, jeden kňaz, ktorý ukončil štúdium na Lateránskej univerzite v Ríme so zameraním na bioetiku , druhý filozof, ktorý ukončil štúdium na Bolonskej univerzite, filozofiu v Lovani a študuje PhD na Durhamskej univerzite filozofiu jazyka a metaetiku. Aká pravda, aké slovo a slová sú ozvenou z diskusie z tohto spomienkového večera? Ako vnímajú svet komunikácie majstri slova z dvoch úplne odlišných svetov kňaza a filozofa.

Slová, ktoré sa stávajú vetou, neskôr príhovorom k spoločnosti vznikajú z myšlienky z vnuknutia dobrého, ale aj zlého. Začiatok II. svetovej vojny v Nemecku začína slovami, kedy sa z myšlienky odsúdiť vlastnosť človeka stalo hromadným zabíjaním časti populácie, časti spoločnosti. 

Vtedy keď nám nie je poznaná myšlienka človeka, vodcu, počúvame jeho nadšenie nad zlom, nad odsúdením prejavov, vlastností, konania iných ľudí, celej komunity, či rasy. Príliš neskoro si svet, krajina, alebo len malá hŕstka ľudí uvedomí, čo sa stalo, keď slovo nevyšlo z poznania dobrého, zo zmysluplného konania, z vnútorného hlasu svedomia… Keď slovo začalo konať zlo, zabíjať a ničiť. 

Žijeme v dobe ničivých slov, zlej a nepodloženej komunikácie na sociálnych sieťach na pravde, heslách na bilboardoch, v médiach, reklamách, ktorým nie je možné prisúdiť logiku, skutočnosť, alebo len dobrý úmysel. 

Vážme si slovo, vetu, rozhovor cez osobný vzťah. Len tak môžeme zložiť zbrane zo slov a prirodzene šíriť dobro vychádzajúce zo svedomia (hodnôt) a morálky (etiky). 

Napriek negatívnym účinkom transformácie a manipulácie slova v dnešnej dobe, diskusia sa viedla v pozitívnom duchu uvedomelým spôsobom komunikovať, či napraviť pokazené… SLOVOM. 

Ďakujeme za účasť v diskusii Marekovi Muchovi a Jakub M’Betinský Pravidelná dávka

Ďakujeme skupine Doris Day Band za výnimočný koncert, ktorý nás podnietil k zamysleniu. 

Ďakujeme Mesto Rajec za spoluorganizáciu, primátorovi za doobedný príhovor na spomienkovom akte na Židovskom cintoríne v Rajci. 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní.